I/ Đức Phật Mục Kiền Liên là ai? Sự tích Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Lịch sử Mục Kiền Liên tôn giả là một vị tỳ kheo trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài sinh khoảng năm 568 và mất khoảng năm 484 TCN.

Bồ Tát Mục Kiền Liên và Tôn giả Xá Lợi Phật là hai vị đệ tử đứng đầu trong hàng chúng đệ tử của Phật Thích Ca. Ngài đã đắc chứng A La Hán, quả vị cuối cùng trong Tứ Thánh Quả cùng với sự giải thoát và giác ngộ viên mãn. Phẩm hiệu của ngài là “Thần thông đệ nhất” trong hàng Thanh Văn đệ tử của đức Phật. Trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, đức Phật đã thọ ký cho ngài danh hiệu “Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật”.

Tiểu sử Mục Kiền Liên được ghi chép là nhân vật lịch sử có thật đã được nhân loại công nhận với nhiều chứng thư lưu lại. Ngài có ảnh hưởng lớn trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế.

Điển sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ là hiện thân cho hạnh nguyện cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ. Đây chính là hình ảnh gương mẫu tiêu biểu cho hiếu đạo của người con.

Thân mẫu Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề. Lúc bà còn sống chẳng những không tin mà còn phá hoại, hủy báng Tam Bảo. Lúc chết đã bị đày xuống Địa Ngục đền tội.

Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát khi đó đã chứng quả La Hán, được khai mở Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, đắc được ngũ căn lục thông nên đã nhìn thấy mẹ mình đang đọa lạc cõi Địa Ngục thống khổ và tôn giả đã mang cơm đến cho mẹ mình.

Bà Thanh Đề vì lúc còn sống, tâm tham quá nặng nề, nghiệp chướng gây ra lại sâu dày nên không thể ăn được cơm của Mục Kiền Liên dâng.

Mục Kiền Liên Bồ Tát tuy thần thông đệ nhất nhưng không giúp được mẹ, đã thưa với Đức Phật . Nhờ lời Đức Phật dạy và làm y theo đã giải thoát được thân mẫu của Ngài.

Hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên tìm mẹ báo hiếu đã trở thành hình ảnh minh chứng cho hiếu đạo trong Phật giáo sau này.

Đại lễ Vu Lan đã ra đời từ tấm lòng Đại Hiếu và câu chuyện của Ngài.

II/ Cải lương Mục Kiền Liên

Cũng từ câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ, người ta đã dựng lên nhiều bộ phim, cải lương, nhạc karaoke… để ca ngợi và lưu truyền câu chuyện này.

Xem phim Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Cải lương Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Nhạc Mục Kiền Liên cứ mẹ – Tân Nhàn.

III/ Kinh Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát cứu mẹ báo hiếu:

Mời quý Phật tử hoan hỷ nghe kinh Phật Mục Kiền Liên báo hiếu mp3.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Kinh Mục Kiền Liên sám pháp – sám Mục Kiền Liên.

Kinh Mục Kiền Liên Thanh Đề.

Mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng hình ảnh tượng Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát rất đẹp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.