I/ Tỳ Lô Giá Na Phật là ai?

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai hay Tỳ Lư Giá Na chính là Đức Phật Đại Nhật Như Lai. Trong Phật giáo Mật tông, Ngài được tôn thờ làm Bản Tôn Giáo Chủ. Ngài còn có những tên gọi khác như Tỳ Lô Xa Na, Tỳ Lô Giá Na Phật chuyển ngữ từ tiếng Phạn âm là Vairocanabuddha.

Đức Phật Tỳ Lô Xá Na chính là một bản thân, một hình tướng hay Pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài soi chiếu ánh sáng của mình cho chúng sanh ở khắp nơi và mở ra con đường thiện cho muôn loài, ánh sáng của Ngài tồn tại đến mãi mãi không bao giờ biến mất.

Đức Tỳ Lô Giá Na Phật là vị đầu tiên trao truyền pháp môn Tâm Địa tức là Bồ Tát Giới cho hàng nghìn Đức Phật Thích Ca hóa thân. Ngài còn khuyến khích cho hàng nghìn hình tướng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân ấy. Ngài còn tuần tự trao truyền cho trăm ngàn Đức Phật Thích Ca hóa thân và hết thảy chúng sanh.

Trong mười danh hiệu Đức Phật có câu “ Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Xá Na Phật, Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật.”

II/ Ý nghĩa chú Tỳ Lô Giá Na Phật là gì?

Tỳ Lô Giá Na Phật Chú – Như Lai Thần Chú có những công năng đặc biệt giúp các chúng sanh, súc sanh, hương linh, ngã quỷ trong địa ngục được thoát kiếp và được siêu sanh vào trong các cảnh giới lành, hành giả khi trì tụng phải phát tâm từ bi, nhất tâm cầu nguyện cho các chúng sanh đó.

Thần chú Tỳ Lô Giá Na tiếng Phạn.

Tỳ Lô Giá Na Phật Chú mp3.

Tỳ Lô Giá Na thần chú 108 – Kinh Tỳ Lô Giá Na Phật.

Mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng hình ảnh tượng Phật Tỳ Lô Giá Na rất đẹp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.