Kiến Thức Phật Giáo – Ngũ Phương Phật và Ngũ Trí Như Lai Mật Tông

Ngũ Phương Phật gồm năm vị Phật là Phật A Súc Bệ, Phật Bảo Sanh, Phật A Di Đà, Phật Bất Không Thành Tựu và Phật Tỳ Lô Giá Na.

Các Ngài là đại diện cho năm tính cách, năm khía cạnh và cũng tương ứng với năm loại trí tuệ của con người. Mỗi vị Phật sẽ có một con đường để đi tới cảnh giới Niết Bàn, tạo nên những thành quả Bồ Đề.

Nếu đủ cơ duyên và nguyện lực thì khi chúng ta mong muốn nương theo Pháp tu hành của vị Phật nào thì sẽ được vãng sanh về thế giới đó.

Ngũ Phương Phật là gì? Ngũ Phương Phật gồm những ai?

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP TẠI ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA

[elementor-template id=”9976″]

I, Ngũ Phương Phật là gì?

Ngũ Phương Phật còn có tên gọi khác là Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật hay đơn giản là Ngũ Phật. Đây là tên gọi để chỉ năm vị chư Phật trong Mật Tông Phái, lấy Đại Nhật Như Lai tức Phật Thích Ca Mâu Ni làm tôn chủ và có sự phân biệt giữa Ngũ Phật giới Thai Tạng và Ngũ Phật giới Kim Cương. Ngũ Phật là đại diện cho 5 tính cách của con người, cũng chỉ ra năm khía cạnh của thực tại khi được tịnh hóa, biến những chuyển biến cảm xúc, biểu hiện tiêu cực thành những phẩm hạnh và đức tính tịch cực.

Ngũ Phật hay Năm bộ giác ngộ là thực tại đã hoàn thiện của sáu căn, sáu thức, sáu trần, năm uẩn và năm đại. Năm vị Phật cũng tương ứng với năm loại trí tuệ lần lượt là đại viên cảnh trí, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí

II, Ngũ Phương Phật gồm những ai:

Theo như kinh điển Phật Giáo, Mạn Trà La được chia làm 2 phần: Kim Cang Giới Mạn Trà La là Quả biểu thị cho Trí; Thai Tạng Giới Mạn Trà La là Nhân biểu thị cho Lý.

Vì vậy chủng tử tự và sắc tướng của Ngũ Phật không giống nhau, nhưng đồng nhất Thể.

1, Thai Tạng Giới Ngũ Phật bao gồm:

 • Bảo Tràng Như Lai tọa vị Đông phương, thân màu Đỏ Trắng, tay trái để bên hông, tay phải kết Xúc Địa ấn;
 • Khai Phu Hoa Vương Như Lai, tọa vị Nam phương, thân màu Hoàng Kim, kết Ly Cấu Tam Muội ấn;
 • Vô Lượng Thọ Như Lai tọa vị Tây phương, thân màu Hoàng Kim, kết Di Đà Định ấn,
 • Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai tọa vị Bắc phương, thân màu Đỏ Vàng, hiện tướng ngồi nhập định;
 • Đại Nhật Như Lai tọa vị Trung Ương, thân màu Hoàng Kim, kết Pháp Giới Định ấn.

2, Kim Cương Giới Ngũ Phật bao gồm:

 • A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya),
 • Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava),
 • Phật A Di Đà (Amitabha),
 • Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi),
 • Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana).

Đại Nhật Như Lai và A Di Đà Như Lai trong lưỡng giới (Kim Cang Giới và Thai Tạng Giới) thì danh xưng giống nhau,

Còn 3 Đức Phật Bảo Tràng, Khai Phu Hoa Vương, Thiên Cổ Lôi Âm tương ưng với 3 Đức Phật A Súc, Bảo Sanh, Bất Không Thành Tựu của Kim Cang Giới.

3, Ý nghĩa của Ngũ Phương Phật:

Ngũ Phương Phật tượng trưng cho:

Năm phương: Đông – Tây – Nam – Bắc – Trung Tâm;

Năm bộ: Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ , Kim Cang Bộ, Nghiệp Bộ, Phật Bộ;

Năm sắc tương ứng Ngũ Hành: Xanh (Hành Mộc), Đỏ (Hành Hỏa), Vàng (Hành Thổ), Trắng (Hành Kim), Đen (Hành Thủy)

Năm uẩn:

 • Thức uẩn: là trạng thái tâm nhận thức và phân biệt đối với cảnh.
 • Thọ uẩn: là các cảm thụ vui, buồn và không vui cũng không buồn.
 • Tưởng uẩn: là sự tưởng tượng, tư duy về hình dáng sự vật sau sự tiếp xúc của căn đối với trần.
 • Hành uẩn: dòng chảy tương tục sinh diệt vi tế trong tâm.
 • Sắc uẩn: là hình sắc thể chất hay chính là thân thô lậu, tức là thân máu, thịt, xương, da, ngũ quan và khí huyết.

Theo quan kiến Phật giáo, những si mê, phiền não thông thường của con người được chia thành năm loại hay còn gọi là Ngũ độc, bao gồm vô minh, sân giận, kiêu ngạo, tham ái và đố kỵ.

Đạo Phật cho rằng chúng là toàn bộ những yếu tố khiến chúng ta mê đắm trong khổ đau luân hồi và chưa thể đạt được giác ngộ. Song ngược lại, giáo pháp Đức Phật cũng khẳng định với niềm tin xác đáng rằng tâm con người có khả năng chuyển biến những xúc tình và biểu hiện tiêu cực thành những đức tính và phẩm hạnh tích cực.

Năm bộ Phật hay năm bộ giác ngộ chỉ cho năm khía cạnh của thực tại khi đã tịnh hóa các xúc tình tiêu cực kể trên. Trong mối tương quan chuyển hóa từ thân tâm của chúng sinh thành thân tâm Phật. Năm bộ Phật hay Năm bộ giác ngộ là những thực tại hoàn thiện đã tịnh hóa hoàn toàn của năm uẩn, năm đại, sáu căn, sáu thức và sáu trần.

Ngũ phương Phật tượng trưng cho Ngũ uẩn không còn bị chấp thủ trong một bản ngã, gọi là Ngũ trí Như Lai. Ngũ uẩn chuyển hóa thành ngũ trí Như lai, nghĩa là thành những năng lực độ tận chúng sinh .

III, Hình tướng và ý nghĩa Ngũ Trí Phật Như Lai trong Mật Tông:

1, A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya):

Đông phương là Phật Bất Động hay A Súc Bệ, tượng trưng Thức uẩn đã chuyển thành Đại viên cảnh trí.

Đông Phương Thế Giới A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya), hay Phật Bất Động: là một vị Phật được tôn thờ trong Kim Cang thừa và trong Đại thừa, là một trong năm vị Ngũ trí Như Lai của Mật Tông. Thân phóng quang minh màu Xanh (Hành Mộc), kết ấn Xúc Địa với hoằng nguyện ngăn chặn và diệt trừ các ác ma giữ cho thế giới hòa bình và an ổn. Đức Phật A Súc Như Lai bổn tôn [Đại Viên Cảnh Trí]. Hàm ý tâm trí chúng sanh gốc vốn thanh tịnh trong sáng như gương, nhưng do nghiệp chướng vô minh làm cho lu mờ đen tối. Nay nương nhờ thần lực của Như Lai cộng với sự nổ lực tu trì tìm lại bản tánh trí huệ viên minh của chính mình.

Trong Ngũ Trí Như Lai, Đức Bất Động Phật A Súc Bệ sẽ xuất hiện nếu chúng ta không nhận ra Đức Đại Nhật Như Lai là Phật.

2, Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava):

Nam phương là Phật Bảo Sinh, tượng trưng Thọ uẩn đã chuyển thành Bình đẳng tính trí.

Nam Phương Thế Giới Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava), hay Bảo Tướng Như Lai: thân phóng quang minh màu Đỏ (Hành Hỏa), kết ấn Đại Nguyện với Đại nguyện tất cả những gì chúng sanh cần Ngài đều bố thí cho cả, bình đẳng như nhau, thế giới của Ngài toàn là báu vật. Đức Phật Bảo Sanh Như Lai bổn tôn [Bình Đẳng Tánh Trí] hàm ý chúng sanh do tham sân si cố chấp, phiền não dẫy đầy, có biết đâu tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, đều được hình thành từ Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Thức; Sanh, Lão, Bịnh, Tử. Nay nương nhờ thần lực của Như Lai cộng với sự nổ lực tu trì tìm lại bản tánh Trí Huệ Bình Đẳng của mình.

Ngài là biểu tượng cho sự tịnh hóa tính kiêu mạn, công hạnh độ sinh, bố thí siêu việt, làm giàu thêm tất cả những gì quý giá nhất. Với Ngài, tất cả chúng sinh bất kể giới tính, chủng tộc, địa vị, điều kiện sống đều quý giá như nhau. Thiền định trí tuệ của Ngài sẽ giúp chúng ta được trưởng dưỡng về đoàn kết, sự hòa hợp hữu tình giữa chúng sinh.

3, Phật A Di Đà (Amitabha):

Tây phương là Phật A Di Đà, tượng trưng Tưởng uẩn đã chuyển thành Diệu quan sát trí.

Tây Phương Thế Giới Phật A Di Đà (Amitabha): Thân phóng quang minh màu Trắng (Hành Kim), kết ấn Đại Định với bổn nguyện tiếp dẫn phổ độ chúng sanh vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. Đức Phật A Di Đà Như Lai bổn tôn [Diệu Quang Sát Trí] hàm ý tiếp dẫn chúng sanh giác ngộ, nhận được cảnh giới hư không, từ Hư không đạt đến Diệu hữu, nhìn nhận thế giới mới lập thành không có điều sai khác, sự thanh tịnh của chúng sanh không sai khác với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, trí huệ đạt đến cảnh giới này thì có thể nhập Tỳ Lô Pháp Giới.

Phật A Di Đà (Amitabha), còn có tên gọi khác là Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng quang, là một trong những vị Phật được tôn sùng trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài là tôn chủ của thế giới Cực Lạc ở Tây Phương, quốc độ của Ngài là một nơi trang nghiêm, thanh tịnh và đẹp đẽ. Ngài là vị Phật ở một thế giới khác, chúng ta biết đến đức Phật A Di Đà và cõi nước mà Ngài giáo tượng hóa chúng sinh thông qua lời kể của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

4, Bất Không Thành Tựu Phật (Amoghasiddhi):

Bắc phương là Phật Bất Không Thành Tựu, tượng trưng Hành uẩn đã chuyển thành Thành sở tác trí.

Bắc Phương Thế Giới Bất Không Thành Tựu Phật (Amoghasiddhi), hay Bất Không Thành Tựu Như Lai: thân phóng quang minh màu Đen (Hành Thủy), kết ấn Thí Vô Úy. Với nguyện lực làm đạo sư cho hết thảy chúng sanh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào, Ngài đều tạo phương tiện để chúng sanh thoát các nổi sợ hải và thành tựu những nguyện vọng lìa khổ đau của muôn loài. Đức Phật Thành Tựu Như Lai bổn tôn [Thành Sở Tác Trí] hàm ý chúng ta nên tự mình phát tâm tu tập làm cho trí huệ Phật tánh của chúng ta phát sáng như ánh sáng của mặt trời, đem ánh sáng và hơi ấm đến cho mọi loài chúng sanh, khai mở thế giới phóng vô lượng quang minh biến thành cảnh giới Tịnh Độ ở thế gian, mọi sự vật đều theo nguyện lực mà thành tựu, Ngũ uẩn chuyển thành Ngũ trí, lấy sự Bố thí làm nhiệm vụ phóng quang, đạt được như vậy thì tự thân [Thành Sở Tác Trí].

Trong chừng mực nhất định thì những cảm xúc ghen tị tích cực có thể khiến con người ta có động lực cạnh tranh để vươn lên tầm cao mới, giúp chúng ta trở nên vĩ đại hơn. Thế nhưng, khi những cảm xúc ghen tị trở nên tiêu cực sẽ khiến chúng ta ganh ghét mọi mục tiêu, mọi đối tượng. Chỉ khi tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực thì đây sẽ là phương tiện quy giá để chúng ta được thiện nghiệp vĩ đại và đạt tới sự viên mãn cao hơn.

5, Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana):

Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana) còn gọi là Đại Nhật Như Lai, ở trung tâm, đức Tì Lô Giá Na tượng trưng Sắc uẩn và cũng là Pháp giới thể tính trí.

Trung Ương Thế Giới Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana), Phật còn tôn xưng Đại Nhật Như Lai: thân phóng quang minh màu Vàng (Hành Thổ), kết ấn Trí Quyền. Bốn vị Phật: Đông, Tây, Nam, Bắc, thể hiện tính cách của Đại Nhật Như Lai, tuy là bốn nhưng chỉ là một, một nhưng lại là bốn. Đức Đại Nhật Như Lai bổn tánh hoàn toàn thanh tịnh, vĩnh viễn bất biến, bất sanh bất diệt, cụ túc viên mãn. Đức Phật Tỳ Lô bổn tôn [Pháp Giới Thể Tánh Trí] hàm ý tổng hợp Tứ Trí thành Ngũ Trí, cho đến thống nhiếp vũ trụ vạn sự vạn vật thành Pháp thân, lấy tư duy phát khởi Tịnh niệm, Chánh kiến, giác ngộ sự thống nhất của vạn sự vạn vật trong vũ trụ, từ đây làm cơ sở để thành tựu [Pháp Giới Thể Tánh Trí], biến nhập thế giới Tỳ Lô.

Là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo Mạn Đà La của Mật Giáo, Đại Nhật Như Lai là biểu hiện của ánh sáng trí tuệ, có khả năng soi chiếu và diệt trừ bóng tối của vô mình. Ngài ở vị trí trung tâm trong Ngũ Phương Phật.

Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ba thân lần lượt là pháp thân, báo thân và hóa thân. Sở dĩ Ngài có ba thân là do Ngài là vị Phật lịch sử, đã đản sanh và nhập diệt ở thế giới của chúng ta. Phần thân mà Ngài xuất hiện ở thế giới chúng ta đây là hóa thân của Ngài. Còn thân mà Ngài đã chứng ngộ được gọi là pháp thân với tên gọi là Đại Nhật Như Lai.

IV, Ý nghĩa của việc thờ bộ tôn tượng Ngũ Phương Phật

Ngũ Phương Phật là đại diện cho ngũ trí gồm Pháp giới thể tính trí, Diệu quan sát trí, Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tính trí, Thành sở tác trí. Các Ngài có thể loại bỏ các độc tố phiền não gồm vô minh, tham muốn, sân giận, kiêu mạn và ghen tỵ. Khi chúng ta thờ tượng Ngũ Phương Phật là để tấm lòng mình luôn hướng thiện đồng thời tạo được nhiều phúc báo. Để Phật tính hiển lộ thì chúng ta phải giải thoát những vô minh ảo tưởng liên quan đến hiện tượng của tám thức.

Khi thờ tượng Ngũ Phương Phật, chúng ta đến với thế giới Phật pháp, quy y Tam Bảo và nhận thấy sự màu nhiệm của Ngũ Trí Như Lai:

 • Tượng Đức Phật A Súc: Bản tâm chúng sanh vốn thanh tịnh trong sáng, do nghiệp chướng vô minh che lấp, làm lu mờ đen tối. Việc tôn thờ tôn tượng, nương nhờ thần lực của Ngài cộng với sự nỗ lực của bản thân sẽ giúp chúng ta tìm lại được bản tánh Trí Huệ Viên Minh của chính mình.

 • Tượng Đức Phật Bảo Sanh: Do tham si cố chấp và những phiền não dẫy đầy mà chúng ta không hề biết rằng mọi người đều mang thân tướng và bình đẳng như nhau, đều phải trải qua Sanh, lão, bệnh, tử. Việc tôn thờ Ngũ Trí Phật, nương nhờ Phật Bảo Sanh sẽ giúp chúng ta tìm được bản tính Trí Huệ Bình Đẳng của mình.

 • Tượng Đức Phật A Di Đà: Ngài là vị cha lành luôn không ngừng nỗ lực để tiếp dẫn chúng sanh về bến giác và kiến lập thế giới Tịnh Độ. Con người nếu mong muốn sau khi chết được tái sinh về thế giới Cực Lạc thì cần siêng làm việc thiện, điều thiện và thường xuyên xưng tụng danh hiệu Phật A Di Đà. Sau khi được tái sinh đến thế giới Cực Lạc chúng ta sẽ tiếp tục tu hành để thoát khỏi nghiệp báo, được chứng đắc Thánh quả dưới sự dẫn dắt của Phật A Di Đà.

 • Tượng Đức Phật Bất Không Thành Tựu: Chúng sanh ít nhiều thiếu thốn, không đủ các nhu yếu cần thiết cho cuộc sống. Ngài là vị Phật sẵn sàng cung ứng tất cả, thỏa mãn những nguyện cầu của chúng sinh nhưng Ngài cần chúng sanh phát tâm bố thí bao la.

 • Tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na: Ngài có công hạnh giúp chúng anh phát khởi tâm bi mẫn, hòa tâm vào tánh không của vạn vật vạn sự, mở rộng tâm để hội nhập giáo pháp Phật đà. Những phiền não, si mê trói buộc chúng ta vào các cảm xúc tiêu cực,, nếu không có chánh niệm, tri kiến thanh tịnh thì rất khó được thành tựu.

Trên đây là một số thông tin giúp bạn xác định được Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Như Lai gồm những ai. Mỗi vị Phật đều mang những ý nghĩa khác nhau, đại diện cho những thế giới khác nhau. Việc tôn thờ chư Phật không chỉ đơn giản là mong các Ngài phù hộ độ trì mà còn giúp chúng ta học tập, thực hành theo lời dạy của các Ngài để thấy sự hoan hỷ trong lòng mình và thấy cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản hơn.

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP TẠI ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA

[elementor-template id=”9976″]

Xin mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng video tổng hợp những hình ảnh tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.

Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

Mời quý Phật tử cùng chiêm ngưỡng hết các mẫu tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé:


* Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni


* Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát


* Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.


* Tượng Phật Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát .


* Tượng Phật A Di Đà.


* Tượng Đạt Ma Sư Tổ.


* Tượng Phật Di Lặc Bồ Tát.


* Tượng Tiêu Diện Đại Sĩ – Vi Đà Hộ Pháp.

Công ty TNHH Điêu Khắc Trần Gia.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính : 27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

Website : dieukhactrangia.com

Hotline : 0931.47.07.26

​Email : [email protected]