Hình ảnh Kim Cang trong Phật Giáo – 15+ ảnh tượng Phật Kim Cang đẹp

“Vajra” tiếng Phạn dịch nghĩa là Kim cương. Hình ảnh Kim Cang trong Phật giáo sử dụng rất nhiều. Đặc biệt Mật Tông Kim Cương Thừa sử dụng hỉnh ảnh đỉnh kim cương làm làm trung tâm Mandala.

Mật Tông Kim Cương Thừa là gì? Đó là một tông Phái của Phật Giáo rất nổi tiếng, đặc biệt tại Đất nước Tây tạng. Hôm nay, Điêu khắc Trần Gia sẽ cùng Quý Phật Tử, quý độc giả tìm hiểu về hình ảnh Kim Cang (Kim Cương) trong Phật Giáo nói chung và Mật Giáo Kim Cương Thừa nói riêng.

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP TẠI ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA

[elementor-template id=”9976″]

I, Kim cang là gì?

Kim Cang (Kim Cương): là một loại khoáng chất từ tinh hoa của đất đá. Nhất là trong phương diện cứng chắc không thể bể nát của nó.

Quá trình hình thành Kim Cương: kim cương là chất lỏng nóng từ núi lửa chảy ra, gặp khí hậu lạnh kết lại thành đá. Trải qua một thời gian rất lâu từ 1 đến 3.3 triệu năm, mới kết tinh lại thành chất kim cương trong sáng óng ánh như pha lê.

Do đẹp như pha lê, bền chắc hoàn hảo và rất khó kết thành nên kim cương rất quý giá và hiếm có trên thế gian.

II, Hình ảnh Kim Cang trong Phật Giáo:

Trong nghĩa cao hơn, “Vajra” – Kim Cương để chỉ bản tánh nội tại của giác ngộ – sự hợp nhất bất khả hoại và bất khả phân của trí huệ siêu việt và lòng bi vô hạn, cũng như lạc tối thượng và tánh không tối hậu.

Kim Cương – “Vajra” chắc cứng bền vững là ý nói dù trải qua trăm kiếp nghìn đời, lưu chuyển trong sáu cõi của trời, người, a tu la, súc sinh, ngạ quỉ và địa ngục nhưng tính giác, tính hay biết của chúng ta vẫn không tan hoại hay biến mất.

Kim cương – “Vajra” trong sáng như pha lê là biểu tượng tính Phật sáng suốt thanh tịnh của chúng ta sẽ chiếu phá các màn lưới vô minh, tham ái, giận hờn, ích kỷ của thất tình, lục dục, từ vô thủy kiếp đến nay.

Kim cương quý giá như vua của các loại đá là ý nói tâm của chúng ta quý giá hơn bất cứ những của cải vật chất, nhà cửa, danh lợi trên thế gian này.

Chính vì mang một ý nghĩa đại diện cho Nhà Phật như vậy, hình ảnh Kim Cương – “Vajra” (Kim cang) trong Phật Giáo được sử dụng rất nhiều.

Danh Hiệu Các Vị Phật Bồ Tát Kim Cang. Đặc biệt là dòng Phái Phật Giáo Mật Tông hay còn gọi là Mật Tông Kim Cương Thừa:

 • Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát
 • Kim Cang Thủ Bồ Tát:
 • Phật Kim Cương Trì
 • Hộ Pháp Kim Cang
 • Kim Cang Lực Sĩ Bồ Tát…

Đến các Pháp Khí thủ ấn Phật giáo như:

 • Chuông chày Kim Cang
 • Thủ Ấn Kim Cang
 • Vòng Kim Cang …

Đến Các Kinh Điển Phật Giáo Như :

 • Kim Cang Kinh
 • Các Bộ Kim Cang chú…

III, Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

1, Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là ai?

Vajrasattva – Đức Kim Cương Tát Đỏa (tiếng Tạng là Dorje Sempa, Nhật Bản là Kongosatta) là một vị Bồ Tát trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cương Thừa

Đức Kim Cương Tát Đỏa xuất hiện một cách chính yếu trong hai bộ kinh: Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cương Đỉnh. Trong Mandala Kim Cang Giới,

Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa ngồi ở phương Đông gần với A Súc Như Lai.

2, Hình tượng Kim Cang Tát Đỏa

Đức Kim Cương Tát Đỏa thân trong suốt như thuỷ tinh nêu biểu bản tánh thanh tịnh vô nhiễm.

Đầu Ngài đội mũ ngũ Phật, tóc búi trên đỉnh và toả hai vai.

Tay phải cầm Chùy Kim Cương năm chĩa đặt trước ngực, tay trái cầm Chuông Kim Cương đặt đầu gối, đầy đủ Thiên y, châu báu an lạc, các thứ trang nghiêm như Báo Thân Phật.

Chày Kim Cang Mật là biểu tượng tinh túy của Mật Tông Kim Cương thừa, tên của pháp khí này khởi nguồn từ chính chất liệu kim cương.

Ngài ngồi Kết già Kim Cương an trụ trên Nguyệt Luân Hoa Sen.

Ngài biểu thị cho tâm bồ đề thanh tịnh sẵn có của chúng sinh, là cùng thể nhưng khác tên với Phổ Hiền Bồ Tát.

Ý nghĩa Chày Kim Cang Mật Tông (Kim Cang Chử):

Đức Phật Kim Cương Tát Đoả là Chư Pháp Ấn Kim Cang của hết thảy Như Lai cho nên tay phải cầm Chày Kim Cương đặt ở giữa luân xa tim. Ngài nắm giữ chày Kim cương năm chĩa nêu biểu thệ nguyện kiên cường, tự tánh Kim cương, năm chĩa nêu biểu Ngũ bộ Như Lai, Hoa sen tám cánh nêu biểu tự tánh Bát chánh Đạo, và tám Đại Bồ Tát. Như Kinh Tạng Bố Tra Tục nói:

– Chĩa ở giữa nêu biểu Đại Nhật Như Lai

– Chĩa phương Đông nêu biểu Bất Động Phật

– Chĩa phương Nam nêu biểu Bảo Sinh Phật

– Chĩa phương Tây nêu biểu Vô Lượng Quang Phật

– Chĩa phương Bắc nêu biểu Bất Không Thành Tựu Phật

Năm chĩa phía trên nêu biểu tự tánh của tất cả chư Phật, năm chĩa phía dưới nêu biểu năm bộ Không Hành Mẫu. Hoa sen nêu biểu cho tâm Bồ đề, tám cánh sen phía dưới nêu biểu Câu Tác Toả Linh Tứ Môn Mẫu cùng với Chuẩn Đề Mẫu, Bảo Độ Mẫu, Kim Cương Luyện Mẫu, Tha Vô Năng Thắng Mẫu, tất cả tám Phật Mẫu.

Ý nghĩa của Chuông Kim cương (Kim Cang Linh):

Phần thân của Linh có ba phần nêu biểu Tam giới, phần trong rỗng không nêu biểu Tam giới đều y vào Tính Không. Quả Lắc nêu biểu thông đạt chân không phương tiện. Quả Linh là Trí Đại lạc Câu Sinh. Mắt Linh nêu biểu Trí vô phân biệt giữa Đại Lạc và Tính Không.

Pháp tu Bản tôn Đức Phật Kim Cương Tát Đoả là Pháp môn mà bốn phái cùng phải tu (là Bản tôn của Pháp tu tịnh hoá nghiệp chướng) một trong tứ gia hạnh của Pháp Tu mở đầu, là pháp thực hành sám hối các tội lỗi hữu lậu. Pháp này đầy đủ bốn uy lực.

 • Ỷ Trượng Lực
 • Quyết Trừ Lực
 • Đối trị biến hành Lực
 • Bạt nghiệp Lực

3, Quán tưởng Đức Phật Kim Cương Tát Đoả:

Hành giả quán tưởng Thượng sư ở phía trên đỉnh đầu mình trong pháp tướng của Đức Phật Kim Cương Tát Đoả, ngài mang sắc tướng thân cầu vồng.

Quán tưởng tại luân xa tim Đức Phật Kim Cương Tát Đoả, chú trăm âm kim cang tát đỏa vi nhiễu xung quanh đĩa mặt trăng, ở giữa đãi mặt trăng là chủng tự tự “HUNG”.

Sau khi nhất tâm quán tưởng như vậy, hành giả trì tụng chân ngôn của Đức Phật Kim Cương Tát Đoả với tín tâm bất thoái. Tiếp đó, quán tưởng vô lượng tia sáng từ chủng tự HUNG và chân ngôn tại luân xa tim của Đức Phật Kim Cương Tát Đoả dung nhập vào luân xa trán của hành giả, tịnh hóa tất thảy những si mê ám chướng và chuyển hóa phàm thân của hành giả thành sắc thân cầu vồng.

Cuối cùng, hành giả tin tưởng tuyệt đối rằng tất cả những bất thiện nghiệp, tất cả những si mê ám chướng đều được tịnh hóa hoàn toàn. Khi đó, Đức Phật Kim Cương Tát Đoả tan thành ánh sáng chói lòa dần hoà tan vào hành giả và trở nên bất khả phân với thân khẩu ý của chúng ta, hãy an trụ như vậy càng lâu càng tốt.

Tu tập Pháp môn này có thể tiêu trừ vô số ác nghiệp, tội chướng của các chúng sinh, khiến chúng sinh được thanh tịnh, dứt hết thảy ác niệm khiến không tăng trưởng, phá tất cả phiền não, tăng trưởng phước trí vô lượng vô biên. Sau khi tu tập xong bất kỳ Pháp môn nào nên trì tụng chân ngôn này ba đến bảy biến thì tất cả lỗi lầm trong khi tu tập Pháp đó đều được tiêu trừ, chư Tôn Hộ Pháp sẽ gia trì ủng hộ.

Đức Phật Kim Cương Tát Đoả là bản thể Bồ Đề tâm của tất cả chúng sinh, tánh thể kiên cố như Kim cương cho nên gọi là Kim Cương, cũng gọi là Tâm Kim Cương Bồ Tát.

Tất cả chúng sinh nương lực gia trì của Đức Phật Kim Cương Tát Đoả mà phát tâm. Ngài đồng thể khác tên với Đức Phổ Hiền Bồ Tát trong Hiển giáo, là Trưởng tử của hết thảy chư Phật.

Người học Phật sau khi quy y phát nguyện khởi hạnh, nghe pháp tiến tu trong giai đoạn đầu thường phát sinh nhiều chướng ngại bởi các nghiệp chướng báo chướng của đời này đời trước.

Tội từ tâm sinh, tự tâm ô nhiễm chướng Bồ tát đạo. Cho nên nêu ra Pháp môn phương tiện sám hối này để tịnh hóa tội chướng trở lại thanh tịnh, ứng sở tu học tiếp tục cho đến ngày giải thoát.

Có nhiều các sám hối của Đại thừa, Tiểu thừa, Mật thừa, nhưng trong Mật thừa thì Pháp tu Đức Phật Kim Cương Tát Đoả là Pháp yếu Tối thắng. Như người trước khi chưa thọ giới quy y tạo mười nghiệp bất thiện, lại có người sau khi thọ giới Thanh Văn, giới Bồ Tát, giới Mật thừa lại vi phạm giới luật nếu tu pháp này đều có thể sám trừ.

Công đức của việc sám hối là do tâm chí thành tha thiết chỉ do một niệm đối trị, như Pháp trở lại thanh tịnh nên gọi đó là công đức.

4, Kim Cang Tát Đỏa thần chú:

a, Thần chú Kim Cang Tát Đỏa là gì?

Thần Chú trăm âm Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát (Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự chú) là một thực hành bắt buộc đối với bất kỳ hành giả thuộc trường phái Mật Tông Kim Cương Thừa và là một trong 4 thực hành sơ bộ nhằm để tiêu trừ nghiệp xấu.

Thực hành pháp Thần chú Kim Cương Tát Đỏa thông qua thiền định là phương thức loại bỏ những trở ngại che giấu nhận thức của một người về bản chất thật của tâm trí sẵn có, nó sẽ dẫn đến cái nhìn sâu sắc từ tất cả các mức độ tinh tế của sự tồn tại.

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa tiếng Phạn được dịch sang tiếng Latinh:

Oṃ Vajrasattva Samayam Anupālaya Vajrasattva Tvenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhava Sutoṣyo Me Bhava Supoṣyo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarvasiddhiṃ Me Prayaccha Sarvakarmasu Ca Me Cittaṃ Sreyaḥ Kuru Hūṃ Ha Ha Ha Ha Hoḥ Bhagavan Sarvatathāgatavajra Mā Me Muñca Vajrī Bhava Mahāsamayasattva Aḥ

Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa phiên âmTiếng Việt

Ôm ben-dza xa-tô xa-mai-da

Ma-nu-pa-lai-da

Bendza xa-tô tê-nô-pa

Tít-ta đri đô mê ba-wa

Xu-tô-cai-ô mê ba-wa

Xu-pô-cai-ô mê ba-wa

A-nu-rắt-tô mê ba-wa

Xạt-wa xi-đim mê tra-yê-dza

Xạt-wa-cạt-ma xu dza mê

Xư-tam shri-i-da ku-ru hum

Ha ha ha ha hô

Ba-gà-vàn

Xạt-wa ta-ta-ga-ta

ben-dza ma mê mun-dza

Ben-dza ba-wa ma-ha xa-mai-da xa-tô, A

Hung Phết

Phiên bản ngắn

OM VAJRASATTVA HUM

b, Ý nghĩa của thần chú Kim Cang Tát Đỏa

Kính ngưỡng Đức Vajrasattva, xin Ngài bảo vệ Bổn Nguyện.

Khi Ngài Vajrasattva hiện trước mặt con xin hãy quả quyết với con rằng Ngài đại hỷ với con.

Xin hãy dưỡng dục con với tất cả tấm lòng.

Xin hãy yêu thương con tha thiết vô cùng.

Xin hãy ban cho con thành công trong mọi sự.

Và xin hãy cho tâm con được an tịnh nhất trong mọi hành động. HUM Hỡi Đức Thế Tôn! Kim Cương của Tất Cả Như Lai! Xin Ngài đừng bỏ con!

Xin Ngài hãy là Kim Cương Thủ, Ngài của Đại Bổn Nguyện! ÃH (HUM PHAT)

c, Lợi ích trong trì niệm Chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Kinh kim cang tát đỏa mang lại lợi ích to lớn cho người tụng niệm, nó có tác dụng tích cực trong việc xóa bỏ những khuynh hướng quen thuộc, những chướng ngại, những cảm xúc mâu thuẫn hoặc tiêu cực, những thói quen tiêu cực mà chúng ta thường mắc phải trong cuộc sống.

Ngoài ra, thần chú Kim Cang Tát Đỏa còn được cho là có khả năng làm sạch nghiệp chướng, mang lại sự tĩnh lặng trong tâm trí, và phát triển tất cả các hoạt động giác ngộ nói chung.

Bạn có thể hình dung tâm trí của mình như một bầu trời, những đám mây lơ lửng bên dưới.

Những đám mây đến và đi, nhưng bầu trời vẫn như thế, xanh và yên bình. Mặc dù màu xanh của nó có thể bị che khuất, nhưng nó không bao giờ biến mất.

Những đám mây giống như lòng tham, sân hận và ảo tưởng làm ô nhiễm tâm trí. Do bản chất tạm thời của những trạng thái tiêu cực này nên chúng không thể được coi là một phần vốn có của tâm trí.

Chúng có thể che giấu bản chất thật của tâm trí, từ bi và thanh bình, nhưng những phẩm chất đó không bao giờ vắng mặt.

“Trong tương lai, khi tôi đạt được Phật quả hoàn toàn, những người có cam kết Samaya mà lỡ phạm sai lầm trong quá khứ, bị những ảo tưởng che mờ đi bản chất tốt lành vốn có, thì sẽ được thanh tẩy hoàn toàn chỉ bằng cách gọi tên tôi, hoặc niệm hàng trăm âm tiết này, thần chú vĩ đại trong tất cả các thần chú bí mật!” Lời nguyện của Đức Kim Cang Tát Đỏa.

Thực hành thần chú Vajrasattva bao gồm “Bốn Phát Tâm”. Trong khi tụng niệm thần chú, chúng ta nên hình dung Bồ tát Kim Cương Tát Đỏa trên đỉnh đầu, và luân phiên quán chiếu những điều này như là cách để làm sạch các chướng ngại che mờ tâm trí.

 • Phát nguyện quy y.
 • Phát nguyện hối hận.
 • Phát nguyện tinh tấn thực hành, đây chính là phần nghi quỹ chính mà bạn thực hành.
 • Phát nguyện quyết tâm không tái phạm.

Trong Mật thừa thì Pháp tu niệm Kim Cương Tát Đoả là Pháp yếu Tối thắng.

Như người trước khi chưa thọ giới quy y tạo mười nghiệp bất thiện, lại có người sau khi thọ giới Thanh Văn, giới Bồ Tát, giới Mật thừa lại vi phạm giới luật nếu tu pháp này đều có thể sám trừ.

Nghe Thần chú Kim cang Tát Đóa 100 chữ MP3

IV, Kinh Kim Cang:

1, Kinh Kim Cang là gì?

Kim cương bát-nhã-ba-la-mật kinh (zh. 金剛般若波羅密多經, sa. vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra), là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á.

Kinh còn mang những tên ngắn khác là Kim cương kinh, Kim cương bát-nhã kinh

Bộ kinh này bao gồm một cuộc đàm luận giữa Phật và tôn giả Tu-bồ-đề, nhiều đoạn văn được dùng để nhấn mạnh công đức khi hành giả trì tụng kinh.

Có lẽ đây là điểm then chốt giải thích sự phổ biến và ảnh hưởng lớn của kinh này tại Đông, Đông Nam Á.

2, Ý nghĩa Kim Cang Kinh:

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba la mật này công đức vô biên không thể nghĩ bàn bởi vì kinh này nói đến pháp lớn, công đức lớn, tức tính Kim Cang Bát Nhã.

Kinh Kim Cang nói về bản tính ở khắp mười phương pháp giới, không có ngần mé gọi là vô lượng vô biên.

Nói về không gian, tính Kim Cang là vô cùng, vô tận. Nói về thời gian, tính Kim Cang không sinh không diệt, không có quá khứ, hiện tại, vị lai.

Bởi tính Kim Cang Bát Nhã có chức năng vượt không gian và thời gian như vậy, cho nên nếu sống với nó, chúng ta cũng được công đức vô cùng, vô tận suốt không gian, khắp thời gian ba thời.

Do đó, ai trở về với tính Kim Cang này thì công đức cũng không thể nghĩ bàn. Bởi vì tính này rộng lớn như vậy, cho nên Như Lai nói những người nào tin và sống được với tính này là những người thích tu pháp lớn, công đức lớn, là những người phát tâm lớn, phát tâm Đại thừa.

Chúng ta còn là chúng sinh nhưng nếu chúng ta hiểu được, tin được, cầu sống với tính Kim Cang Chân Không Bát Nhã thì gọi là phát tâm đại thừa, tối thượng thừa. Tiểu thừa là cổ xe nhỏ, chở mình ra khỏi lửa sinh già bịnh chết.

Đại thừa là cỗ xe lớn, chở được nhiều người.

Chúng ta có lòng chẳng những muốn cho mình mà những người khác cũng hưởng được sự giải thoát an vui như mình.

Chúng ta có tâm rộng, mong cho mọi người hưởng được những quả báu tốt đẹp như mình, tức là chúng ta phát tâm thực hành hạnh đại thừa.

Phát tâm tối thượng thừa là cỗ xe đi xa lắm, đi tới cùng tận cho đến thành Phật quả, tức là phát tâm cầu thành Phật, khiến cho trí tuệ khai mở đến rốt ráo.

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này là pháp tối thượng thừa viên đốn (vượt cả tiểu thừa và đại thừa), là kim chỉ nam của nhà thiền triệt để mạnh mẽ phá các chấp thủ về tướng, giúp chúng ta trực thẳng chân tâm, thấy tính thành Phật.

3, Kinh Kim Cang:

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa thuộc quyển thứ 577 của bộ Đại Bát Nhã Ba la mật 600 quyển và thuộc hội thứ 9 trong 16 hội.

Địa điểm giảng Kinh Kim Cang ở tại khu vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), phía nam kinh thành Xá-Vệ (Sravasti), Trung Ấn Độ.

Lúc ấy ở Trung Quốc, nhằm triều đại nhà Châu, Vua Mục Vương năm thứ 9.

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajra-PrajnaParamita sutra) do Ngài Cưu-Ma-La-Thập (Kumarajiva)dịch từ Phạn ra Hoa. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ Hoa ra Việt ngữ.

Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh là tóm gọn những thâm ý áo nghĩa của toàn bộ Đại Bát Nhã 600 quyển.

Kinh Kim Cang chữ Phạn:

तारका तिमिरं दीपो मायावश्यायबुद्बुदं। सुपिनं विद्युदभ्रं च एवं द्रष्टव्यं संस्कृतं।

Dịch :

Như sao đêm, như mắt loạn, như ngọn đèn, như huyễn thuật, như sương mai, như bọt nước, như cơn mộng, như ánh chớp, như đám mây — những gì hữu vi nên được quán chiếu như vậy.

Kinh Kim Cang Chữ Hán:

一切有爲法

如夢幻泡影

如露亦如電

應作如是觀

Kinh Kim Cang Chữ Hán Việt:

Nhất thiết hữu vi pháp

Như mộng huyễn bào ảnh

Như lộ diệc như điện

Ưng tác như thị quán.

Dịch:

Tất cả pháp hữu vi

Như mộng ảo,bọt nước

Như sương sa, điện chớp

Nên quán sát như vậy.

Nghe Kinh Kim Cang MP3

V, Hình ảnh tượng Kim Cang trong Phật Giáo:

1, Hình ảnh tượng Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

 

2, Hình ảnh tượng Kim Cang Thủ Bồ Tát:

3, Hình ảnh tượng Phật Kim Cương Trì

4, Hình ảnh tượng Hộ Pháp Kim Cang

5, Hình ảnh tượng Kim Cang Lực Sĩ Bồ Tát

6, Kim Cang Phổ Ba Bồ Tát:

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP TẠI ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA

[elementor-template id=”9976″]

Xin mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng video tổng hợp những hình ảnh tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.

Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

Mời quý Phật tử cùng chiêm ngưỡng hết các mẫu tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé:


* Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni


* Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát


* Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.


* Tượng Phật Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát .


* Tượng Phật A Di Đà.


* Tượng Đạt Ma Sư Tổ.


* Tượng Phật Di Lặc Bồ Tát.


* Tượng Tiêu Diện Đại Sĩ – Vi Đà Hộ Pháp.

Công ty TNHH Điêu Khắc Trần Gia.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính : 27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

Website : dieukhactrangia.com

Hotline : 0931.47.07.26

​Email : [email protected]